Przetargi

Przebudowa więźby dachowej wraz z termomodernizacją stropu i ścian kondygnacji północnego skrzydła budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie

Przebudowa więźby dachowej wraz z termomodernizacją stropu i ścian kondygnacji północnego skrzydła budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
Numer ogłoszenia: 113346 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej , pl. Jana z Głogowa 7, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8341853, faks 076 8341853.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zszglogow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa więźby dachowej wraz z termomodernizacją stropu i ścian kondygnacji północnego skrzydła budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa więźby dachowej wraz z termomodernizacją stropu i ścian ostatniej kondygnacji północnego skrzydła budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie. W zakres zamówienia wchodzi: - przebudowa uszkodzonego fragmentu dachu polegająca na całkowitej rozbiórce zniszczonej więźby o konstrukcji krokwiowo - jętkowej, - odtworzenie konstrukcji dachu w tym samym kształcie i gabarytach ale o konstrukcji płatwiowo- krokwiowej wspartej na słupach w osiach istniejących ram żelbetowych, - roboty rozbiórkowe, - zabezpieczenie terenu, - docieplenie stropu oraz ścian mansard.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.26.12.10-9, 45.26.12.11-6, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie dachu o wartości równej lub wyższej niż 150 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, a w szczególności: - osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, niezbędne do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 290.). wpisaną na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym metodą uproszczoną. b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, c) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej SIWZ, d) pisemne zobowiązanie w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji i rękojmii - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a.przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b.działań siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c.Wystąpienia opadów uniemożliwiających wykonywanie robót przez kolejne 5 dni. d.Konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, e.Wystąpienia robót dodatkowych, f.wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zszglogow.bipszkola.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie, Plac Jana z Głogowa 7, 67-200 Głogów- pok. 101.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie, Plac Jana z Głogowa 7, 67-200 Głogów- pok. 101- sekretariat parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.05.2016
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2016 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tadeusz Graczyk
Ilość wyświetleń: 1208
10 czerwca 2016 11:41 (Tadeusz Graczyk) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2016 11:41 (Tadeusz Graczyk) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2016 11:41 (Tadeusz Graczyk) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)